Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

1. Website:
www.stichtinglentekind.nl

2. De naam van de instelling:
Stichting Lentekind

3. Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:
- 817502300

4. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling:

Postadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG

Bezoekadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG
Telefoon: 06-26985530
E-mail: info@stichtinglentekind.nl

5. De doelstelling van de instelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen met een (ernstige meervoudige) beperking.

Stichting Lentekind biedt dagbehandeling aan:

 • Kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot 25 jaar;
 • Kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand vanaf 0 jaar, die op hun
  4e of later doorstromen naar een vorm van onderwijs.

Een van de vaste methodieken die dagelijks op het dagcentrum wordt toegepast is het "Lentekind spel- en bewegingsprogramma". Hierdoor wordt de motorische, sociaal¬ emotionele en cognitieve ontwikkeling van de cliënt gestimuleerd.

Een andere methode die op het kinderdagcentrum wordt toegepast is de methode 'early intervention'. Hierdoor wordt gestructureerd en in kleine stapjes aan de ontwikkeling van ieder kind gewerkt.
Zie ook: http://www.stichtinglentekind.nl/methoden.html

Naast de dagbehandeling is Lentekind in 2016 gestart met het aanbieden van logeeropvang in de weekenden, ter ontlasting van ouders in de thuissituatie. De logeeropvang richt zich uitsluitend op kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

6. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Voor 2017 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Lentekind heeft een stevige positie in de regio verworven. Zij staat in de regio bekend als deskundige zorgaanbieder op het gebied van ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperking welke werkt vanuit een sterke visie.
 2. Eind 2017 is de visie van Lentekind nog meer verankerd in alle facetten van de organisatie.
 3. In 2017 is het totale zorgdossier gedigitaliseerd en hebben ouders c.q. verwanten inzage in het dossier.
 4. In 2017 is een aantal ondersteunende processen geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd.
 5. In 2017 biedt Lentekind maandelijks kleinschalige logeeropvang.
 6. In 2017 wordt in het kader van het kwaliteitsbeleid:
 • een tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners uitgevoerd
 • een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers uitgevoerd
 • interne audits van het primaire proces.

7. Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Bestuurder: P.M.J. van Turennout-Rotte
Voorzitter rvt: dhr. K.A. Hamelink
Lid rvt: drs. R.J. Aarnoutse RA
Lid rvt: mr. W.G. Schuitema MHD

8. Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling.
Raad van Toezicht: onbezoldigd.
Bestuurder: 3603,63 euro bruto per maand

9. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de cao of salarisregeling voor het personeel:

Het beloningsbeleid van stichting Lentekind is vastgesteld conform hoofdstuk 4 collectieve arbeidsovereenkomst gehandicaptenzorg (cao gehandicaptenzorg 2016). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FWG).

Iedere werknemer wordt benoemd in een salarisschaal met bijbehorende functiejaren.

10. Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/gegevens-bekijken

 

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home