Anbi status

Ook een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees meer op anbi.nl/belastingvoordeel/

Statutaire doelstelling van Lentekind

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan kinderen en jongvolwassenen van nul (0) tot drieëntwintig (23) jaar met een ernstig meervoudige beperking, een  verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of een aandoening in het autisme spectrum stoornis en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners; 
  2. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van extramurale gezondheidszorg en dienstverlening;
  3. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de zorgverlening beschikbare middelen; 
  4. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;
  5. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
  6. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de jaarwinst) kan uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting ten bate van een algemeen  maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling. 

Beleidsplan en jaardocumentatie inclusief verantwoording giften

Onze kwaliteitsrapport en jaarverslag publiceren we op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website Jaarverantwoording-in-de-zorg. Ontvangsten en besteding van de giften worden verantwoord in de jaarrekening in de toelichting op de balans.

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van Lentekind is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. Zowel de leden van de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in de jaarrekening, met dien verstande dat de Raad van Toezicht pas per 2022 een bezoldiging ontvangt. Salariëring van medewerkers geschiedt conform de CAO gehandicaptenzorg 2021-2024. https://www.vgn.nl/nieuwe-cao-gehandicaptenzorg-2021-2024

Contactgegevens Stichting Lentekind

Post- en bezoekadres: Beneluxlaan 16, 4334 GJ MIDDELBURG
Telefoonnummer: 06 – 26 98 55 30
E-mail: info@stichtinglentekind.nl

Bankrekeningnummer NL84 RABO 0300331398

KvK-nummer: 22063098
RSIN-nummer: 817502300